Vedtekter

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb
Vedtektene finner du som egen fil her: Hvit gjeterhundklubb-vedtekter.
Vedtatt  av  årsmøtet  den  17.9.2009  med  senere  endringer,  senest  av  13.04.2013
Lovene  er  godkjent  av  Norsk  Kennelklubb
Kap  1  Innledende  bestemmelser
 
§1-­‐1  Organisasjon  og  virkeområde
Klubbens  navn  er  Hvit Gjeterhundklubb,  og  forkortes  til  HGK.  Klubben  er  selvstendig  rettssubjekt  og  er  å  regne  som  egen  juridisk  enhet. Klubben  er  medlemsklubb  i  Norsk  Kennel Klub  (NKK),  og  klubben  er  derfor  forpliktet  til  å  overholde  NKKs  lover  og  bestemmelser,  (med mindre særskilt  dispensasjon  er  gitt  av  NKKs  Hovedstyre).  Klubben  plikter  også  å  vedta  lover som  pålegger  sine  egne  medlemmer  å  følge  NKKs  lover og  ikke  å  handle  motstridende  mot disse. Klubben  omfatter  rasen  Hvit  Gjeterhund.
 
§1-­‐2  Formål
HGK  har  til  formål  å  ivareta  hundens  og  hundeholdets  interesser  i  Norge,  samt  å  bidra  til  å  fremme  positive  aktiviteter  med  hund  og  utviklingen  av  Hvit  Gjeterhund.  HGK  skal  også arbeide  for  etisk  og  praktisk  riktig  behandling  av  hunder,  og  for  at  avl  av  hunder  skjer  i ønsket  retning,  både  når  det  gjelder  rasestandard  og  rasenes  sunnhet.
§1-­‐3  Definisjoner
Klubbens  organer:
-­‐Årsmøtet
-­‐Ekstraordinært  årsmøte
-­‐Styret
-­‐Valgkomite
-­‐Avlsråd
Kap  2  Medlemskap  og  krav  til  dette
 
§2-­‐1  Medlemskap
Styret  kan  nekte  å  oppta  som  medlem  person  som  antas  å  kunne  skade  klubben  og/eller hundesaken.  Ingen  har  krav  på  medlemskap  i  klubben.  Person  nektet  tatt  opp  i  klubben  som medlem  kan  anke  avslag  til  NKKs  Appellutvalg.  For  å  ha  stemmerett  på  klubbens  møter  må
et  medlem  ha  fylt  15  år,  ha  vært  medlem  i  minst  2  måneder  og  ikke  skylde  klubben kontingent.  Alle  medlemmer  som  har  stemmerett  er  valgbare  til  tillitsverv  i  klubben  og  som representant  til  overordnet  eller  samarbeidende  organisasjon.
§2-­‐2  Medlemskontingent
Alle  enkeltmedlemmer  skal  betale  en  grunnkontingent  til  NKK  med  den  størrelse  som  er fastsatt  av  NKKs  Representantskap,  samt klubbkontingent, fastsatt  av  klubbens  årsmøte.  Medlem  har  ingen  rettigheter  før  full  kontingenten  er  betalt.
 
§2-­‐3  Medlemsplikter
Medlemmene  er  forpliktet  til  å  støtte  HGK  og  Norsk  Kennel  Klubs  virksomhet  samt  å  følge HGKs  og  Norsk  Kennel  Klubs  lover  og bestemmelser.  Medlemmene  er  forpliktet  til  å  sette seg  inn  i  gjeldende  regler  for  aktiviteter  og  forhold  de  befatter  seg  med  slik  de  er offentliggjort  av  Norsk  Kennel  Klub  eller  klubben  hva  gjelder  klubbinternt  regelverk.
§2-­‐4  Opphør  av  medlemskap
Medlemskap  i  klubben  opphører  ved:
a)  Utmeldelse
b)  Strykning  besluttet  av  klubbens  styre  på  grunn  av  manglende  kontingentbetaling  og/eller  annen uregulert  gjeld  til  klubben
c)  Strykning  på  grunn  av  manglende  betaling  av  grunnkontingent  til  NKK
d)  Vedtak  om  eksklusjon  etter  NKKs  lover  Kap.  7
§2-­‐5  Disiplinær  reaksjoner
Norsk  Kennel  Klubbs  lover  Kap.7  Disiplinærreaksjoner  m.m  gjelder  i  sin  helhet.  Klubbens  styre  kan  advare,  anmode  om  å  uttre,  utelukke  for  begrenset  tid  eller  stryke  et  medlemsskap  for  begrenset  eller  ikke  begrenset  tid.  Strykning  av  medlemsskap  krever  ¾  flertall  av  fulltallig  styre. Personer  som  er  nektet  opptakelse  eller  strøket  som  medlem  kan  anke vedtaket  inn  for  NKKs Apellutvalg.  Anken  må  sendes  senest  14  dager etter  at  meddelelsen  om  beslutningen  er  blitt  meddelt skriftlig.  Den  som  anker  må  også  erklære  at  avgjørelsen  i  Apellutvalget  godtas  som endelig og inappellabel. Styret  plikter  å  gjøre  oppmerksom  på  ankeinstansen,  tidsfrist  og  at  Apellutvalgets  avgjørelse  er endelig  og  bindende.
§2-­‐6  Æresmedlem
Styret  kan  på  årsmøtet  foreslå  særlig  fortjente  medlemmer  som  klubbens  æresmedlemmer.  Det krever  2/3  kvalifisert  flertall  og  voteres  uten debatt.  Æresmedlemmer  betaler  ikke  kontingent  til klubben.  Styret  kan  påskjønne  personer  som  har  ytet  klubben  spesielt  store  tjenester  i  en  enkeltsak eller  på  enkeltfelt.  Disse  tildeles  hederstegn.
Kap  3  Organisasjon
 
§3-­‐1  Høyeste  myndighet
Klubbens  høyeste  myndighet  er  årsmøtet  og  avholdes  hvert  år  innen  30.  april. Årsmøtet  fatter  sine  vedtak  med  alminnelig  flertall  av  fremmøtte stemmer  med  unntak  av lovvedtak  (som  krever  2/3  flertall)  og  beslutning  om  oppløsning  av  klubben (som  krever  ¾  flertall).  I  tilfelle  av  stemmelikhet  er  forslaget  forkastet.  Et  vedtak  trer  i  kraft  straks  med mindre  vedtaket  selv  angir  noe  annet.
Det  kan  alltid  kreves  skriftlig  avstemning.
§3-­‐2  Møte  og  stemmerett
Alle  klubbens  medlemmer  som  har  betalt  kontingenten  for  det  år  årsmøtet  avholdes  har møterett  og  stemmerett  på  årsmøtet.  Med  medlem forstås  kun  person  med  gyldig medlemskap. Alle  medlemmer  over  15  år  har  fulle  medlemsrettigheter  og  er  valgbare  til  verv i  klubben. Det  er  lov til  å  la  seg  representere  i  årsmøtet  ved  fullmakt,  kun  1  fullmakt  pr medlem.  Det  kan  kun  stemmes  ved  personlig  fremmøte,  ved forhåndsstemme eller  ved fullmakt. Forhåndsstemmer  kan  kun  brukes  på  valg,  ikke  på  saker.  Forhåndsstemmer  legges  i nøytral  lukket  konvolutt,  som  legges  i  en ny  konvolutt  med  avsender. På  klubbens  årsmøte  kan  NKK  møte  med  inntil  2  representanter  som  har  talerett,  men  ikke stemmerett.
§3-­‐3  Innkalling
Årsmøtedato  skal  bekjentgjøres  for  medlemmene  med  minst  8  ukers varsel. Det  skal  av  styret  innkalles  til  ordinært  årsmøte  med  minst  3  ukers  frist.  Innkallingen  skal sendes  medlemmet  direkte,  enten  pr  post  eller  e-post.  Innkalling  med  alle  papirer  skal offentliggjøres  på  klubbens hjemmeside. Med  innkallelsen  skal følge:
-­‐Dagsorden
-­‐Årsberetning
-­‐Regnskap  med  revisors  beretning
-­‐Budsjett  for  neste  år
-­‐Forslag  til  kandidater  til  valgene.  Forslag  på  kandidater  må  være  valgkomiteen  i hende/poststemplet  senest  5  uker  før  møtedato.
-­‐Forslag  eller  saker  som  medlemmene  eller  styret  ønsker  behandlet.  Forslag  fra  medlemmene  må  være  styret  i  hende/poststemplet  senest  5  uker  før  møtedato.
§3-­‐4  Årsmøtets  oppgaver.
Årsmøtets  oppgaver  er  å:
a)  Godkjenne  eller  nekte  stemmerett  for  medlemmer,  forhåndsstemmer  og  fullmakter,  innkallingen og  dagsorden,  samt  å  gi  observatører  rett  til  å  være  til  stede.
b)  Oppnevne  møteleder,  referent,  tellekorps  og  2  representanter  til  å  undertegne  protokollen  fra  møtet.
c)  Behandle  årsberetning.
d)  Godkjenne regnskap  med  revisors  beretning.
e)  Godkjenne  budsjett  for  neste  år.
f)  Opprettelse  og  nedleggelse  av  avdelinger.
g)  Behandle  og  fatte  vedtak  i  alle  saker  som  er  ført  opp  på  innkallingens  dagsorden.  På  dagsorden  skal  det  i  tillegg  til  rettidig  fremmede  forslag  alltid  stå  behandling  av  kontingent.  Benkeforslag  er  ikke  tillatt.
h)  Vedta  instruks  for  organer  som  oppnevnes  av  årsmøtet.
i)  Velge:
-­‐Leder  for  2  år
-­‐Nestleder  for  2  år
-­‐3  Styremedlemmer for  2  år
-­‐2  varamedlemmer  for  1  år
-­‐Revisor  med  vararevisor  for  2  år.
-­‐Valgkomite  med  Leder  og  øvrige  2  medlemmer  for  2  år,  samt  1  vararepresentant  for  1  år
Ved  behov  bør  det  ved  valg  settes  en  funksjonstid  som  sikrer  kontinuitet  i  styret. Personer  som  er  dømt  for  dyremishandling  etter  ”Lov  om dyrevelferd”  kan  ikke  velges  eller oppnevnes  til  tillitsverv  i  klubben. Kun  saker  oppført  på  dagsorden  kan  behandles,  benkeforslag  er  ikke  tillatt. Endringsforslag  til  saker  på  dagsorden  kan  fremsettes  under  årsmøtet,  dog  ikke  ved  valg.
§3­‐5  Ekstraordinært  årsmøte
Ekstraordinær  årsmøte  avholdes  hvis  årsmøtet,  styret  eller  minst  10  %  av  medlemmene forlanger  det. Møtet  innkalles  med  minst  14  dagers varsel  sammen  med  angivelse  av  de  ekstraordinære saker  som  skal  behandles.  Kun  de  oppgitte  saker  eller  forslag  kan  behandles. Endringsforslag til  saker  på  dagsorden  kan  fremsettes  under  årsmøtet,  dog  ikke  ved  valg.  Benkeforslag  er ikke  tillatt.
Reglene  for  ordinært  årsmøte  gjelder  for  øvrig  så  langt  de  passer.
Kap  4  Styret  m.v.
§4-­‐1  Styret
Styret  er  klubbens  høyeste  myndighet  mellom  årsmøtene.
§4-­‐2  Vedtak  og  representasjon
Styret  er  beslutningsdyktig  når  mer  en  halvparten  av  styremedlemmer  er  til  stede.  Styret  sammenkalles  når  leder  bestemmer  eller  når  ett  av  styremedlemmene  krever  det.  Det skal  føre  protokoll  over  styremøtene  og  de  skal  være  tilgjengelig  for  medlemmene  og  NKK.
§4-­‐3  Styrets  oppgaver  er  å
-­‐lede  klubben  mellom  årsmøtene
-­‐avholde  årsmøte
-­‐drive  klubbeni  samsvar  med  klubbens  formål
-­‐gjennomføre  beslutninger  truffet  av  årsmøtet
-­‐oppnevne  komiteer  og  representanter  for  klubben,  og  utarbeide  retningslinjer  for  avlsråd  og  andre  komiteer.
-­søke  å  koordinere  sine  aktiviteter  med  andre  klubber  via  den  lokale  NKKregionen.
-­‐oppnevne  representant  til  NKK.
Kap.  5  Årsmøtevalgte  verv/komiteer
§5-­‐1  Valgkomite
Valgkomiteen  består  av  Leder  og  2  medlemmer,  samt  1  varamedlem.  Leder  har  ansvar  for  komiteens  arbeid.  Valgkomiteen  tar  imot  og  skal  sel fremme  forslag  på  kandidater  til  alle  de  verv  som  skal  besettes.
§5-­‐2  Revisor
Årsmøtet  velger  revisor  og  vararevisor.  Revisor  reviderer  regnskapene  og  avgir  beretning  til  årsmøtet.  Både  revisor  og  vararevisor  bør  være  personer  med  kunnskap  og  erfaring  i  regnskapsførsel.
Kap.  6  Diverse  bestemmelser
§6-­‐1  Lovendringer
Lovendringer  kan  kun  skje  på  ordinært  årsmøte  og  må  vedtas  med  minst  2/3  flertall.  Lovene  og  endringer  av  dissemå  sendes  NKKs  Hovedstyre  for  godkjennelse,  men  trer  i  kraft  på  det tidspunkt  som  er  bestemt  i  lovvedtaket  eller  straks  dersom  intet  er  bestemt.
§6-­‐2  Tolking  av  lovene
NKKs  Lovkomite  kan  ikke  tolke  disse  lovene  med  unntak  av  de  deler  som  er  obligatorisk  som  følge  av  medlemskapet  i  NKK  jf  Norsk  Kennel  Klubs  lover  §6-1.
§6-­‐3  Oppløsning
For  å  oppløse  klubben  kreves  det  minst  ¾  flertall  på  ordinært  årsmøte.  Beslutningen  må  stadfestes  på  ekstraordinært  årsmøte  med  minst   flertall.  Først  etter  annen  gangs  vedtak  trer  beslutningen  om  oppløsning  i  kraft.  Ved  oppløsning  tilfaller  klubbens  midler  et  av  årsmøte  bestem formål.  Bestemmer  ikke  årsmøte  noe  spesielt  tilfaller  midlene  NKK.
Tillegg:  Representantskapet  gir  Hovedstyret  fullmakt  til  å  gi  enkeltklubber  aksept  på  å  fravike  fra  lovmalens  bestemmelser dersom  disse  ikke  er forenlig  og  tilpasningsmulig  for  medlemskap  i  andre organisasjoner  det  er  naturlig  for  klubben  å  søke  medlemskap.