Innkalling Ekstraordinært årsmøte 2016

Hvit Gjeterhundklubb kaller inn til ekstraordinært årsmøte, klikk på fil:

EOÅ juni 2016

På grunn av stort frafall på kandidatlisten fra årsmøtet, ser klubben seg nødt til å åpne for nye kandidater. Det betyr at ekstraordinært årsmøte må utsettes. I forhold til vedtektene har klubben havnet i en slik situasjon at vi må ta i bruk regler for avholding av årsmøte. Derfor kaller vi nå inn til ekstaordinært årsmøte med 8 ukers varsel. Det åpnes ikke for annet enn valg. Frist for å sende inn nominasjoner til valg eller melde seg til tjeneste er 5 uker før møtedato, det vil si 21. mai. Møtet avholdes på Egon i Stjørdal den 25. juni kl 1200.

Sted: Egon Stjørdal
Dato: 25. juni 2016

Starter: kl 12:00

Saksliste:

  1. Åpning, Godkjenning av dagsorden, Valg av møteleder
  2. Valg av Referent, tellekorps og to personer til å skrive under protokoll.
  3. Valg

Til valg står:
Leder for 1 år

Nestleder for 2 år

2 styremedlemmer for 1 år

1 styremedlem for 2 år

2 varamedlemmer for 1 år

Valgkomité leder for 2 år

2 Valgkomité medlemmer for 2 år

1 valgkomité vara for 1 år

Møter om brukskrav

Kjære medlemmer og alle andre,1237cyo

Det ble i 2014 vedtatt å innføre brukskrav på Hvit Gjeterhundklubb
(Se vedlagt forslag 1a fra årsmøtet 2014)
På grunn av en misforståelse mellom aktivitetsavdelingen og klubben, og fordi forslaget ble sendt som vedlegg til dem senere og ikke som en del av protokollen, oppfyller ikke vedtaket, eller snarere saksbehandlingen, deres krav for godkjennelse. Vi har vært i korrespondanse og samtale med aktivitetsavdelingen og fått følgende informasjon:
1. Forslaget må tas opp på nytt for å skrive riktig protokoll.
2. Forslaget må tas opp på et årsmøte for å være gjeldende.
3. Vedtak om endring i championatregler trer i kraft fra 1.1. påfølgende år, da de blir behandlet på

Styret har lagt merke til at dette temaet har vekket stort engasjement for sent i prosessen. Saksbehandlingstiden for forslaget var like lang som et hvert annet, og det lå også ute på høring lenge, men det virket i etterkant dessverre til at majoriteten ikke hadde fått det med seg. Derfor har vi besluttet å gå igjennom hele prosessen på nytt, der vi da gir alle mulighet til lang betenkningstid. For å gjøre det klart; Brukskravet vil ikke bli innført før dialigmøter er avholdt og det er tatt opp som forslag på årsmøtet 2017.

Det er vårt postulat at dette er noe som ikke bare angår klubbens medlemmer, men alle engasjerte i rasen. Derfor arrangerer vi dialogmøter i etterkant av årets årsmøte 05.03.2016 i Oslo, og i forbindelse med klubbens to-dagers rasespesial 10-11 september i Rogaland.

På disse møtene vil ingenting vedtas. Håpet er at vi som styre kan få en god og åpen debatt, der vi sammen kan veie forskjellige argumenter. Styret vil føre referat, for ettertidens skyld og for å senere kunne snakke på vegne av majoriteten. På marsmøtet vil vi oppfordre til drøfting rundt om det skal endres fra slik det er i dag og avslutte med en enkel avstemming. Om det er flertall som ønsker å bevare nåværende reglement, forlater styret sitt forslag om endring. Det vil si at marsmøtet bestemmer om dette er ønskelig å følge opp eller ei. Hvis det er ønskelig, vil vi avholde septembermøtet. På septembermøtet håper vi på diskusjon rundt hvilke endringer i krav som er ønskelige. Alle forslag vil bli notert, og styret vil så (på vegne av, eller i samarbeid med, gjeldende deltagere på septembermøtet) åpent revidere én eller flere forslag til årsmøtet 2017. Så vil gjeldende forslag bli stemt over på vanlig vis der.

Vi påpeker avslutningsvis noen viktige ting å notere seg. Først og fremst inviterer vi både medlemmer og øvrige interesserte til å møte på mars- og septembermøtene. Videre ber vi om forståelse for at møtene som følge av ønsket om å inkludere alle blir holdt som dialogmøter og ikke som klubbmøter. Det betyr at man som deltager kan komme med benkeforslag, drøfte og stemme i dialog og uten å følge en protokoll. Dette er fordi selv om møtet har konsekvens for fremtiden, er vi nødt til å holde det som et rent dialogmøte for å gi nok frihet til at alle kan være med å diskutere likt. Som følge av dette blir heller ingenting vedtatt på disse møtene. På årsmøtet følger man såklart vanlig møteskikk og protokoll. Det innebærer at kun medlemmene har stemmerett, noe vi legger vekt på at er uheldig for de som ikke er medlem av klubben, men som er eneste mulighet om vi skal følge reglene, noe vi må for å få vedtaket. Til sist vil vi oppfordre alle som sender inn saker til årsmøtet 2016 å avstå fra å sende inn saker vedrørende brukskravet. Vi tar såklart med alle innkomne saker, men der det er åpning for det setter vi stor pris på om temaet kan følge vår ideelle plan og at man da sparer sine forslag til 2017.

Vi håper at forløpet virker overkommelig og alle berørte føler at dette er en rettferdig og grei fremgangsmåte både nå og i ettertid. Og vi oppfordrer alle som interesserer seg for Hvit Gjeterhunds championatregler i framtiden å møte opp på begge møtene, og gleder oss til en spennende debatt!

Hjertelig hilsen,
Styret i Hvit Gjeterhundklubb

 

Vedlagt forlag 1a, se grønn utheving for oprinnelig vedtak: Innkommet_forslag Innkommet_forslag

Regler for årets lydighetshund

Regler for årets lydighetshund.

Den ekvipasjen som gjennom året har fått prosentvis høyest resultat etter 3 valgfrie stevner kåres til årets lydighetshund.
Sluttresultatet er et gjennomsnitt av 3 stevner.
Har ekvipasjen bare 2 stevner deles disse på 3.
De som ønsker å delta sender selv inn kopi av de stevnene de vil skal telle i konkurransen.

Eksempel:
LP 1 og 2
Max resultat: 200 poeng
Eksempel: 131 poeng, 162 poeng, 187 poeng
131 + 162 + 187 / 600 = 0,8
Resultat: 80,0 %

LP 3
Max resultat: 320 poeng
Eksempel: 250 poeng, 262 poeng, 302 poeng
250 + 262 + 321/ 960 = 0,867
Resultat: 86,7 %

LP Elite
Max resultat: 320 poeng
Resultat: 258 poeng, 273 poeng, 301 poeng
258 + 273 + 301 / 960 = 0,867 x 1,04 = 0,901
Resultat: 90,1 %

Det er vanskeligere å oppnå høye poeng i elite enn i de andre klassene. Derfor ganges resultatet med 1,04 for å utligne dette.

 

Regler for årets brukshund

Den ekvipasjen som gjennom året har prosentvis høyest resultat ved et valgfritt offisielt stevne tildeles årets brukshund.
Resultatet må være godkjent i både spesial og lydighet, eller opprykk.

 

Regler for årets agilityhund.

  • Resultatet regnes fra fem valgfrie offisielle stevner gjennom året.

 

Poengregning Klasse   1 Klasse   2 Klasse   3
Null hinderfeil og null tidsfeil 7 poeng 8 poeng 9 poeng
Null hinderfeil men med   tidsfeil 6 poeng 7 poeng 8 poeng
5 hinderfeil og null   tidsfeil 5 poeng 6 poeng 7 poeng
5 hinderfeil og tidsfeil 4 poeng 5 poeng 6 poeng
  • Plassering 1–3 i hver klasse tildeles ytterligere 1 poeng.
  • Agilitychampionat gir 5 poeng extra.

Årets utstillingshund.
Resultatene må være mottatt hos HGK senest lørdag 28.februar 2015.
Mailadr. post@hvitgjeterhund.no
10410476_10152516369071415_2104766964218314020_n

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

 Lover for Hvit Gjeterhund Klubb
Vedtatt  av  årsmøtet  den  17.9.2009  med  senere  endringer,  senest  av  13.04.2013
Lovene  er  godkjent  av  Norsk  Kennelklubb
Kap  1  Innledende  bestemmelser
§1-­‐1  Organisasjon  og  virkeområde
Klubbens  navn  er  Hvit Gjeterhundklubb,  og  forkortes  til  HGK.  Klubben  er  selvstendig  rettssubjekt  og  er  å  regne  som  egen  juridisk  enhet. Klubben  er  medlemsklubb  i  Norsk  Kennel Klub  (NKK),  og  klubben  er  derfor  forpliktet  til  å  overholde  NKKs  lover  og  bestemmelser,  (med mindre særskilt  dispensasjon  er  gitt  av  NKKs  Hovedstyre).  Klubben  plikter  også  å  vedta  lover som  pålegger  sine  egne  medlemmer  å  følge  NKKs  lover og  ikke  å  handle  motstridende  mot disse. Klubben  omfatter  rasen  Hvit  Gjeterhund.
§1-­‐2  Formål
HGK  har  til  formål  å  ivareta  hundens  og  hundeholdets  interesser  i  Norge,  samt  å  bidra  til  å  fremme  positive  aktiviteter  med  hund  og  utviklingen  av  Hvit  Gjeterhund.  HGK  skal  også arbeide  for  etisk  og  praktisk  riktig  behandling  av  hunder,  og  for  at  avl  av  hunder  skjer  i ønsket  retning,  både  når  det  gjelder  rasestandard  og  rasenes  sunnhet.
§1-­‐3  Definisjoner
Klubbens  organer:
-­‐Årsmøtet
-­‐Ekstraordinært  årsmøte
-­‐Styret
-­‐Valgkomite
-­‐Avlsråd
Kap  2  Medlemskap  og  krav  til  dette
§2-­‐1  Medlemskap
Styret  kan  nekte  å  oppta  som  medlem  person  som  antas  å  kunne  skade  klubben  og/eller hundesaken.  Ingen  har  krav  på  medlemskap  i  klubben.  Person  nektet  tatt  opp  i  klubben  som medlem  kan  anke  avslag  til  NKKs  Appellutvalg.  For  å  ha  stemmerett  på  klubbens  møter  må
et  medlem  ha  fylt  15  år,  ha  vært  medlem  i  minst  2  måneder  og  ikke  skylde  klubben kontingent.  Alle  medlemmer  som  har  stemmerett  er  valgbare  til  tillitsverv  i  klubben  og  som representant  til  overordnet  eller  samarbeidende  organisasjon.
§2-­‐2  Medlemskontingent
Alle  enkeltmedlemmer  skal  betale  en  grunnkontingent  til  NKK  med  den  størrelse  som  er fastsatt  av  NKKs  Representantskap,  samt klubbkontingent, fastsatt  av  klubbens  årsmøte.  Medlem  har  ingen  rettigheter  før  full  kontingenten  er  betalt.
§2-­‐3  Medlemsplikter
Medlemmene  er  forpliktet  til  å  støtte  HGK  og  Norsk  Kennel  Klubs  virksomhet  samt  å  følge HGKs  og  Norsk  Kennel  Klubs  lover  og bestemmelser.  Medlemmene  er  forpliktet  til  å  sette seg  inn  i  gjeldende  regler  for  aktiviteter  og  forhold  de  befatter  seg  med  slik  de  er offentliggjort  av  Norsk  Kennel  Klub  eller  klubben  hva  gjelder  klubbinternt  regelverk.
§2-­‐4  Opphør  av  medlemskap
Medlemskap  i  klubben  opphører  ved:
a)  Utmeldelse
b)  Strykning  besluttet  av  klubbens  styre  på  grunn  av  manglende  kontingentbetaling  og/eller  annen uregulert  gjeld  til  klubben
c)  Strykning  på  grunn  av  manglende  betaling  av  grunnkontingent  til  NKK
d)  Vedtak  om  eksklusjon  etter  NKKs  lover  Kap.  7
§2-­‐5  Disiplinær  reaksjoner
Norsk  Kennel  Klubbs  lover  Kap.7  Disiplinærreaksjoner  m.m  gjelder  i  sin  helhet.  Klubbens  styre  kan  advare,  anmode  om  å  uttre,  utelukke  for  begrenset  tid  eller  stryke  et  medlemsskap  for  begrenset  eller  ikke  begrenset  tid.  Strykning  av  medlemsskap  krever  ¾  flertall  av  fulltallig  styre. Personer  som  er  nektet  opptakelse  eller  strøket  som  medlem  kan  anke vedtaket  inn  for  NKKs Apellutvalg.  Anken  må  sendes  senest  14  dager etter  at  meddelelsen  om  beslutningen  er  blitt  meddelt skriftlig.  Den  som  anker  må  også  erklære  at  avgjørelsen  i  Apellutvalget  godtas  som endelig og inappellabel. Styret  plikter  å  gjøre  oppmerksom  på  ankeinstansen,  tidsfrist  og  at  Apellutvalgets  avgjørelse  er endelig  og  bindende.
§2-­‐6  Æresmedlem
Styret  kan  på  årsmøtet  foreslå  særlig  fortjente  medlemmer  som  klubbens  æresmedlemmer.  Det krever  2/3  kvalifisert  flertall  og  voteres  uten debatt.  Æresmedlemmer  betaler  ikke  kontingent  til klubben.  Styret  kan  påskjønne  personer  som  har  ytet  klubben  spesielt  store  tjenester  i  en  enkeltsak eller  på  enkeltfelt.  Disse  tildeles  hederstegn.
Kap  3  Organisasjon
§3-­‐1  Høyeste  myndighet
Klubbens  høyeste  myndighet  er  årsmøtet  og  avholdes  hvert  år  innen  30.  april. Årsmøtet  fatter  sine  vedtak  med  alminnelig  flertall  av  fremmøtte stemmer  med  unntak  av lovvedtak  (som  krever  2/3  flertall)  og  beslutning  om  oppløsning  av  klubben (som  krever  ¾  flertall).  I  tilfelle  av  stemmelikhet  er  forslaget  forkastet.  Et  vedtak  trer  i  kraft  straks  med mindre  vedtaket  selv  angir  noe  annet.
Det  kan  alltid  kreves  skriftlig  avstemning.
§3-­‐2  Møte  og  stemmerett
Alle  klubbens  medlemmer  som  har  betalt  kontingenten  for  det  år  årsmøtet  avholdes  har møterett  og  stemmerett  på  årsmøtet.  Med  medlem forstås  kun  person  med  gyldig medlemskap. Alle  medlemmer  over  15  år  har  fulle  medlemsrettigheter  og  er  valgbare  til  verv i  klubben. Det  er  lov til  å  la  seg  representere  i  årsmøtet  ved  fullmakt,  kun  1  fullmakt  pr medlem.  Det  kan  kun  stemmes  ved  personlig  fremmøte,  ved forhåndsstemme eller  ved fullmakt. Forhåndsstemmer  kan  kun  brukes  på  valg,  ikke  på  saker.  Forhåndsstemmer  legges  i nøytral  lukket  konvolutt,  som  legges  i  en ny  konvolutt  med  avsender. På  klubbens  årsmøte  kan  NKK  møte  med  inntil  2  representanter  som  har  talerett,  men  ikke stemmerett.
§3-­‐3  Innkalling
Årsmøtedato  skal  bekjentgjøres  for  medlemmene  med  minst  8  ukers varsel. Det  skal  av  styret  innkalles  til  ordinært  årsmøte  med  minst  3  ukers  frist.  Innkallingen  skal sendes  medlemmet  direkte,  enten  pr  post  eller  e-post.  Innkalling  med  alle  papirer  skal offentliggjøres  på  klubbens hjemmeside. Med  innkallelsen  skal følge:
-­‐Dagsorden
-­‐Årsberetning
-­‐Regnskap  med  revisors  beretning
-­‐Budsjett  for  neste  år
-­‐Forslag  til  kandidater  til  valgene.  Forslag  på  kandidater  må  være  valgkomiteen  i hende/poststemplet  senest  5  uker  før  møtedato.
-­‐Forslag  eller  saker  som  medlemmene  eller  styret  ønsker  behandlet.  Forslag  fra  medlemmene  må  være  styret  i  hende/poststemplet  senest  5  uker  før  møtedato.
§3-­‐4  Årsmøtets  oppgaver.
Årsmøtets  oppgaver  er  å:
a)  Godkjenne  eller  nekte  stemmerett  for  medlemmer,  forhåndsstemmer  og  fullmakter,  innkallingen og  dagsorden,  samt  å  gi  observatører  rett  til  å  være  til  stede.
b)  Oppnevne  møteleder,  referent,  tellekorps  og  2  representanter  til  å  undertegne  protokollen  fra  møtet.
c)  Behandle  årsberetning.
d)  Godkjenne regnskap  med  revisors  beretning.
e)  Godkjenne  budsjett  for  neste  år.
f)  Opprettelse  og  nedleggelse  av  avdelinger.
g)  Behandle  og  fatte  vedtak  i  alle  saker  som  er  ført  opp  på  innkallingens  dagsorden.  På  dagsorden  skal  det  i  tillegg  til  rettidig  fremmede  forslag  alltid  stå  behandling  av  kontingent.  Benkeforslag  er  ikke  tillatt.
h)  Vedta  instruks  for  organer  som  oppnevnes  av  årsmøtet.
i)  Velge:
-­‐Leder  for  2  år
-­‐Nestleder  for  2  år
-­‐3  Styremedlemmer for  2  år
-­‐2  varamedlemmer  for  1  år
-­‐Revisor  med  vararevisor  for  2  år.
-­‐Valgkomite  med  Leder  og  øvrige  2  medlemmer  for  2  år,  samt  1  vararepresentant  for  1  år
Ved  behov  bør  det  ved  valg  settes  en  funksjonstid  som  sikrer  kontinuitet  i  styret. Personer  som  er  dømt  for  dyremishandling  etter  ”Lov  om dyrevelferd”  kan  ikke  velges  eller oppnevnes  til  tillitsverv  i  klubben. Kun  saker  oppført  på  dagsorden  kan  behandles,  benkeforslag  er  ikke  tillatt. Endringsforslag  til  saker  på  dagsorden  kan  fremsettes  under  årsmøtet,  dog  ikke  ved  valg.
§3­‐5  Ekstraordinært  årsmøte
Ekstraordinær  årsmøte  avholdes  hvis  årsmøtet,  styret  eller  minst  10  %  av  medlemmene forlanger  det. Møtet  innkalles  med  minst  14  dagers varsel  sammen  med  angivelse  av  de  ekstraordinære saker  som  skal  behandles.  Kun  de  oppgitte  saker  eller  forslag  kan  behandles. Endringsforslag til  saker  på  dagsorden  kan  fremsettes  under  årsmøtet,  dog  ikke  ved  valg.  Benkeforslag  er ikke  tillatt.
Reglene  for  ordinært  årsmøte  gjelder  for  øvrig  så  langt  de  passer.
Kap  4  Styret  m.v.
§4-­‐1  Styret
Styret  er  klubbens  høyeste  myndighet  mellom  årsmøtene.
§4-­‐2  Vedtak  og  representasjon
Styret  er  beslutningsdyktig  når  mer  en  halvparten  av  styremedlemmer  er  til  stede.  Styret  sammenkalles  når  leder  bestemmer  eller  når  ett  av  styremedlemmene  krever  det.  Det skal  føre  protokoll  over  styremøtene  og  de  skal  være  tilgjengelig  for  medlemmene  og  NKK.
§4-­‐3  Styrets  oppgaver  er  å
-­‐lede  klubben  mellom  årsmøtene
-­‐avholde  årsmøte
-­‐drive  klubbeni  samsvar  med  klubbens  formål
-­‐gjennomføre  beslutninger  truffet  av  årsmøtet
-­‐oppnevne  komiteer  og  representanter  for  klubben,  og  utarbeide  retningslinjer  for  avlsråd  og  andre  komiteer.
-­søke  å  koordinere  sine  aktiviteter  med  andre  klubber  via  den  lokale  NKKregionen.
-­‐oppnevne  representant  til  NKK.
Kap.  5  Årsmøtevalgte  verv/komiteer
§5-­‐1  Valgkomite
Valgkomiteen  består  av  Leder  og  2  medlemmer,  samt  1  varamedlem.  Leder  har  ansvar  for  komiteens  arbeid.  Valgkomiteen  tar  imot  og  skal  sel fremme  forslag  på  kandidater  til  alle  de  verv  som  skal  besettes.
§5-­‐2  Revisor
Årsmøtet  velger  revisor  og  vararevisor.  Revisor  reviderer  regnskapene  og  avgir  beretning  til  årsmøtet.  Både  revisor  og  vararevisor  bør  være  personer  med  kunnskap  og  erfaring  i  regnskapsførsel.
Kap.  6  Diverse  bestemmelser
§6-­‐1  Lovendringer
Lovendringer  kan  kun  skje  på  ordinært  årsmøte  og  må  vedtas  med  minst  2/3  flertall.  Lovene  og  endringer  av  dissemå  sendes  NKKs  Hovedstyre  for  godkjennelse,  men  trer  i  kraft  på  det tidspunkt  som  er  bestemt  i  lovvedtaket  eller  straks  dersom  intet  er  bestemt.
§6-­‐2  Tolking  av  lovene
NKKs  Lovkomite  kan  ikke  tolke  disse  lovene  med  unntak  av  de  deler  som  er  obligatorisk  som  følge  av  medlemskapet  i  NKK  jf  Norsk  Kennel  Klubs  lover  §6-1.
§6-­‐3  Oppløsning
For  å  oppløse  klubben  kreves  det  minst  ¾  flertall  på  ordinært  årsmøte.  Beslutningen  må  stadfestes  på  ekstraordinært  årsmøte  med  minst   flertall.  Først  etter  annen  gangs  vedtak  trer  beslutningen  om  oppløsning  i  kraft.  Ved  oppløsning  tilfaller  klubbens  midler  et  av  årsmøte  bestem formål.  Bestemmer  ikke  årsmøte  noe  spesielt  tilfaller  midlene  NKK.
Tillegg:  Representantskapet  gir  Hovedstyret  fullmakt  til  å  gi  enkeltklubber  aksept  på  å  fravike  fra  lovmalens  bestemmelser dersom  disse  ikke  er forenlig  og  tilpasningsmulig  for  medlemskap  i  andre organisasjoner  det  er  naturlig  for  klubben  å  søke  medlemskap.

http://hvitgjeterhund.no/wp-content/uploads/2015/03/lover-for-hvit-gjeterhund-klubb_rev20131.pdf